Dnes je úterý 28. června 2022, svátek má Lubomír Český jazyk

Metodický pokyn MK pro vedení seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR


6. dubna 2009 - autor: Zdeněk Bobčík
Verze pro tisk Poslat emailem

Č.j. 3161/2009 - ORNK ze dne 18. března 2009
S odvoláním na příkaz ministra č. 41 ze dne 22. prosince 2008 a na Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví
Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury
vydává metodický pokyn pro vedení
„Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky"

 - celý text ke stažení zde


Obsah:

1. Obecný úvod
2. Vymezení pojmů a použitých zkratek
3. Úloha Ministerstva kultury
4. Úloha Národní rady pro tradiční lidovou kulturu
5. Úloha Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
6. Úloha posuzovatelů
7. Náležitosti návrhu na zápis statku do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
8. Závazné termíny pro předkládání a postup projednávání návrhů
9. Zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
10. Podpora projektů na prezentaci a zachování statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
11. Periodická redokumentace
12. Označení statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky za ohrožený
13. Označení statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky za zaniklý
14. Přechodná opatření

 

 


Přílohy:

1. Návrhový a evidenční list
2. Postup předkládání a projednávání návrhů (tabulka)
3. Seznam regionálních pracovišť pověřených krajskými úřady péčí o tradiční lidovou kulturu v krajích na základě usnesení vlády č. 561/2003 Sb., ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR

 

 


1. Obecný úvod
„Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky" (dále jen „Seznam") byl zřízen příkazem ministra č. 41/2008 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a k implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, které se Česká republika stane dne 18. května 2009 smluvní stranou. Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky.

Cílem tohoto metodického pokynu je upravit procesy při navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční a lidové kultury do Seznamu, stanovit úlohu Ministerstva kultury, Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, Národního ústavu lidové kultury se sídlem ve Strážnici v těchto procesech. Tímto pokynem se dále vymezují použité pojmy, úloha posuzovatelů návrhů na zápis, náležitosti předkládaných návrhů, závazné termíny pro předkládání a postup projednávání návrhů, hodnocení návrhů Národní radou pro tradiční lidovou kulturu, schválení výsledků ministrem kultury, oznámení výsledků předkladateli a nositeli nemateriálního statku tradiční a lidové kultury navrženého k zápisu, zápis do Seznamu, práva a povinnosti nositelů, způsob vedení Seznamu. Metodický pokyn dále upravuje provádění periodické redokumentace, způsob označování do Seznamu zapsaných nemateriálních statků tradiční a lidové kultury za ohrožené a za zaniklé.
Přílohy metodickému pokynu tvoří:
- vzor návrhového a evidenčního listu, který slouží pro předkládání návrhů a zároveň je i základem dokumentace nemateriálního statku tradiční a lidové kultury zapsaného do Seznamu (příloha č. 1);
- tabulka s přehledem termínů k projednávání návrhů (příloha č. 2).

2. Vymezení pojmů a použitých zkratek
Pro účely tohoto pokynu a účely vedení Seznamu:
a) Nemateriálním statkem (souborem nemateriálních statků) tradiční a lidové kultury (dále jen „statek") se ve shodě se shora uvedenou mezinárodní Úmluvou rozumí zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Toto nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je znakem jejich identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.
Takto vymezené nemateriální kulturní dědictví se projevuje mimo jiné v těchto oblastech:
- ústní tradice a vyjádření;
- interpretační umění;
- společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události;
- vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru;
- dovednosti spojené s tradičními řemesly.
Pro účely tohoto metodického pokynu se bere v úvahu pouze nemateriální kulturní dědictví slučitelné s právními normami týkajícími se lidských práv, jakož i se zásadami vzájemné úcty mezi společenstvími, skupinami i jednotlivci a trvale udržitelného rozvoje.

b) Nositelem statku se rozumí jednotlivec nebo společenství, které uchovává, přetváří a předává statek dalším generacím;
c) Navrhovatelem se rozumí tyto právnické osoby:
- Ministerstvo kultury;
- jiné ústřední orgány státní správy;
- Národní ústav lidové kultury se sídlem ve Strážnici a další příspěvkové organizace Ministerstva kultury;
- územně samosprávné celky (obce, kraje);
- regionální pracoviště pověřená krajskými úřady péčí o tradiční lidovou kulturu v krajích na základě usnesení vlády č. 561/2003 Sb., ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR, a to podle místa výskytu statku;
- vědecko-výzkumné instituce;
- vysoké školy, řádně akreditované v ČR;
- občanská sdružení prostřednictvím regionálních pracovišť, a to podle místa výskytu statku.

d) u opakujících se názvů se užívají zkrácené názvy nebo zkratky, a to takto:
- Seznam - pro Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky;
- Statek - pro nemateriální statek (soubor nemateriálních statků) tradiční a lidové kultury
- Ministerstvo - pro Ministerstvo kultury;
- ORNK MK - pro odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury;
- NÚLK - pro Národní ústav lidové kultury se sídlem ve Strážnici;
- Národní rada - pro Národní radu pro tradiční lidovou kulturu;
- Regionální pracoviště - pro regionální pracoviště pověřené příslušným krajským úřadem péčí o tradiční lidovou kulturu v kraji na základě usnesení vlády č. 571/2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturou v ČR;
- Regionální seznam - pro regionální seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury v krajích;
- Úmluva - pro Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví.

3. Úloha Ministerstva kultury
ORNK MK je příjemcem návrhů na zápis statků do Seznamu, připravuje návrhy pro projednání Národní radou, zadává odborné posudky posuzovatelům určeným Národní radou, shromažďuje tyto posudky pro další jednání Národní rady, vede agendu spojenou s návrhy a zápisy statků do Seznamu, případně s označením statků za ohrožené či zaniklé v tomto Seznamu, předává potřebné podklady NÚLK, případně sám zpracovává návrhy na zápis do Seznamu.

4. Úloha Národní rady pro tradiční lidovou kulturu
Národní rada, založená na základě Usnesení vlády ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice a příkazu ministra č. 39/2004, posuzuje návrhy na zápis, navrhuje posuzovatele pro zpracování nezávislých posudků, dává doporučení ministru kultury k udělení souhlasu se zápisem statku do Seznamu nebo k označení zapsaného statku za zaniklý, posuzuje stav statku a na jeho základě se vyjadřuje k záchovným opatřením, případně dává doporučení k označení statku za ohrožený.

5. Úloha Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
Správou Seznamu je pověřen NÚLK. NÚLK vykonává zejména činnosti správce dat Seznamu, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě, posuzuje předložené návrhy z hlediska jejich věcné správnosti, zpravidla 1x za 7 let zajišťuje periodickou redokumentaci statků zapsaných do Seznamu a informuje MK o jejích výsledcích, dle potřeby navrhuje záchovná opatření, případně sám zpracovává návrhy na zapsání statků do Seznamu. V případě, že je NÚLK sám předkladatelem návrhu, zajišťuje posouzení věcné správnosti a úplnosti u jiné odborné instituce.
NÚLK zaregistruje název Seznamu u Úřadu průmyslového vlastnictví.

6. Úloha posuzovatelů
Posuzovatelé návrhů jsou nezávislí experti, zpravidla etnografové a historici, které navrhuje Národní rada k účelu odborného posouzení návrhů statků na zápis do Seznamu. Zpracovávají písemné posudky, které slouží jako podklad pro jednání Národní rady, ze kterého vzejdou doporučení ministru kultury na zápis statků do Seznamu.
Každý posudek obsahuje jednoznačné vyhodnocení
(a) zda statek splňuje definici uvedenou v bodě 2,
(b) zda a jak jsou splněny podmínky uvedené v bodě 7 tohoto pokynu,
(c) jaká je prognóza zachování statku do budoucnosti a případně identifikaci zdrojů jeho ohrožení, jsou-li předvídatelné,
(d) zda opatření navrhovaná pro zachování statku jsou reálná a dostatečná.

Součástí posudku musí být vždy také návrh výroku, jehož obsahem je, zda Národní rada:
• doporučuje ministrovi kultury zápis do Seznamu
• nedoporučuje ministrovi kultury zápis do Seznamu
• vrací návrh k doplnění faktografických údajů a po doplnění ho již sama vyhodnotí bez dalšího expertního posouzení
• vrací návrh k zásadnímu přepracování a novému expertnímu posouzení.

7. Náležitosti návrhu na zápis statku do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Návrh na zápis statku do Seznamu musí být vyhotoven dle vzoru návrhového a evidenčního listu uvedeného v příloze 1 tohoto metodického pokynu.
Po podání návrhu je navrhovatel povinen neprodleně písemně informovat MK o případné změně údajů uvedených v návrhu, které mohou mít vliv na jeho posouzení, a to kdykoli v průběhu příslušného kalendářního roku, nejpozději však do 15. října příslušného kalendářního roku.
Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž plnění musí být popsáno v návrhu, jsou následující:
Statek
a) je dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci,
b) je součástí nehmotného kulturního dědictví tak, jak je definováno v bodě 2 tohoto Metodického pokynu,
c) je vysoce autentický,
d) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které nese, a to zejména z pohledu historie, etnologie, kulturní antropologie aj. sociálních věd apod.
nebo
e) je vysoce reprezentativní vzhledem k podobným statkům v regionu, nebo v České republice, pokud jsou podobné statky rozšířeny po celém jejím území.
Dále statek:
f) je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, zejména z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity;
g) je navržen k zápisu do Seznamu na základě účasti společenství nebo jiných skupin, popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich svobodným a poučeným souhlasem.

8. Závazné termíny pro předkládání a postup projednávání návrhů
Návrhy na zápis statku do Seznamu zasílá navrhovatel v listinné i elektronické podobě doporučeně MK nebo je osobně předá podatelně MK, a to nejpozději do posledního pracovního dne měsíce února příslušného kalendářního roku. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podání, nikoli datum doručení.
Ministerstvo kultury shromáždí návrhy, zkontroluje jejich formální náležitosti, případně vyzve navrhovatele k neodkladnému doplnění návrhu, a nejpozději do 20. března je předá NÚLK k dalšímu zpracování.
NÚLK posoudí z hlediska věcné správnosti jednotlivé návrhy, nebo si vyžádá toto posouzení u jiné instituce, která má prokazatelné kompetence v oblasti nehmotného kulturního dědictví, a to do 20. dubna. Zjistí-li NÚLK, že je třeba některou žádost ještě doplnit, vyzve navrhovatele k doplnění návrhu s tím, že tento může tak učinit nejpozději do 30. května.
MK svolá zasedání Národní rady v termínu nejpozději do 30. června. Na tomto zasedání se Národní rada seznámí s návrhy a navrhne posuzovatele pro externí odborné posouzení jednotlivých návrhů. Vyhotovení posudků zadá tajemník Národní rady a zajistí jejich předání Národní radě pro další zasedání, které se uskuteční nejpozději do 31. října.
Národní rada vyhodnotí návrhy s přihlédnutím k odborným posudkům a případně doporučí ministrovi kultury statky k zápisu do Seznamu.
Ministr kultury písemný souhlas se zápisem vyznačí ve spise, a to nejpozději do 31. prosince.
MK zašle neprodleně oznámení o zápisu statku do Seznamu nositeli statku, navrhovateli, příslušnému krajskému úřadu, NÚLK a příslušnému regionálnímu pracovišti.
V případě, že návrh na zapsání statku do Seznamu nebude doporučen, nelze opakovaně takový návrh předložit. Tento návrh bude se všemi přílohami archivován v NÚLK.
Blíže viz příloha č. 2 tohoto metodického pokynu.

9. Zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Na základě písemného souhlasu ministra kultury se zápisem statku do Seznamu se návrhový list stává listem evidenčním a NÚLK zapíše statek do Seznamu.

10. Podpora projektů na prezentaci a zachování statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Nositel statku zapsaného do Seznamu je povinen informovat MK o změnách údajů, uvedených v evidenčním listě, a zpravidla 1x za 7 let umožnit NÚLK provést periodickou redokumentaci.
Nositeli statku zapsaného do Seznamu mohou být poskytnuty v rámci výběrových dotačních řízení MK finanční prostředky na podporu projektů na prezentaci a zachování statků zapsaných do Seznamu. Prioritu mají projekty zaměřené na zachování ohrožených statků.

11. Periodická redokumentace
NÚLK je povinen provést u každého statku zapsaného do Seznamu v periodě zpravidla 7 let od zápisu redokumentaci, která povede ke spolehlivému zjištění aktuálního stavu. O svých nálezech informuje MK a Národní radu a vyznačuje je v návrhovém a evidenčním listu.


12. Označení statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky za ohrožený
Zjistí-li NÚLK na základě vlastního posouzení nebo oznámení třetí osobou, že je statek zapsaný do Seznamu ohrožen, oznámí to NÚLK Ministerstvu kultury a Národní radě. Národní rada na svém zasedání uváží a doporučí opatření k nápravě tohoto stavu, případně navrhne vyznačit ohrožení do Seznamu. Tuto skutečnost vyznačí NÚLK bez zbytečného odkladu do Seznamu. V případě stavu ohrožení statku zapsaného do Seznamu, přihlédne MK k této skutečnosti ve výběrových dotačních řízeních.
V případě, že nápravná opatření se ukáží jako účinná, Národní rada po odborném posouzení doporučí označení statku za ohrožený zrušit.
Za statek v ohrožení se považuje takový:
a) jehož nositel nemá následovníky a/nebo
b) který je užíván pouze a ryze pro komerční účely související zejména s turistickým ruchem, a je tím deformován ve své původní funkci i obsahu a/nebo
c) jehož autenticita je ohrožena silným nánosem cizorodých prvků a/nebo
d) přestal být reprezentativní vzhledem k podobným statkům nebo ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku.
Je-li statek zapsaný do Seznamu označen za ohrožený, provádí se periodická redokumentace jednou za 3 roky.

13. Označení statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky za zaniklý
V případě, že statek zapsaný do Seznamu je označen za ohrožený a nápravná opatření se ukáží jako neúčinná a statek přestane prakticky existovat, doporučí Národní rada ministrovi kultury označit statek za zaniklý. Po písemném souhlasu ministra kultury tuto skutečnost NÚLK vyznačí bez zbytečného odkladu do Seznamu; statek se ze Seznamu nevyřazuje.

14. Přechodná a závěrečná ustanovení
Ustanovení bodu 8 tohoto metodického pokynu se nevztahují na zápis slováckého verbuňku do tohoto Seznamu vzhledem k tomu, že je již zapsán do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva zřízeného úmluvou a záměr byl projednán Národní radou dne 1. dubna 2005. Slovácký verbuňk bude po vyslovení souhlasu ministra kultury se zápisem zapsán do Seznamu.
Ustanovení bodu 8 tohoto metodického pokynu se nevztahují za zápis vesnických masopustních obchůzek a masopustních masek na Hlinecku a na zápis jízd králů na Slovácku. Oba návrhy byly souhlasně projednány Národní radou, a to 29. března 2006 a 11.června 2008. Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a jízdy králů na Slovácku budou po vyslovení souhlasu ministra kultury se zápisem zapsány do Seznamu.
Seznam se bude po dobu 5 let od účinnosti tohoto příkazu sestavovat bez povinnosti, že navrhovaný statek musí být v době podání návrhu zapsaný do regionálního seznamu. Existuje-li regionální seznam, platí pravidlo, že všechny položky zapsané do Seznamu se automaticky zapisují do regionálního seznamu podle místa výskytu statku; v případě, že se statek nachází na území více krajů, zapíše se do regionálních seznamů všech těchto krajů.
Nebude-li v budoucnu upraveno jinak, po uplynutí této 5leté lhůty bude pro zápis statku do Seznamu podmínkou jeho zápis do regionálního seznamu.
Tento metodický pokyn může sloužit jako vzor pro tvorbu metodiky k regionálním seznamům nemateriálních statků tradiční a lidové kultury v krajích.

PhDr. Zuzana M a l c o v á , v.r.
ředitelka odboru regionální a národnostní kultury MK

Příloha č. 1
Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu
do Seznamu nemateriálních statků
tradiční a lidové kultury České republiky


A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU

1. Název statku tradiční a lidové kultury
navrhovaného k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky (dále jen Seznam):
Maximálně 200 znaků


2. Periodicita projevu statku:
Maximálně 250 slov


3. Stručný popis statku:
Maximálně 500 slov


4. Zeměpisná lokalizace výskytu statku:
Maximálně 250 slov


5. Identifikace nositele statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nositele statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
6. Souhlas nositele/nositelů statku s periodickou redokumentací:
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury.
Datum a podpis:
7. Autor statku, je-li znám:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas autora statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi statku:
Autor statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
8. Souhlas autora statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:
Autor statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:
9. Držitel práv k užití statku, existují-li tato práva:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas držitele práv k užití statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o držiteli práv k užití statku, je-li jím fyzická osoba:
Držitel práv k užití statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
10. Souhlas držitele práv k užití statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:
Držitel práv k užití statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:
11. Časové zařazení statku:
Maximálně 250 slov


12. Taxonomické zařazení statku:
Maximálně 500 slov


13. Objektivní faktory ohrožující statek, pokud existují:
Maximálně 500 slov


14. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku statku, existují-li tato rizika:
Maximálně 1000 slov


15. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, který není přímou přílohou tohoto listu:
Bez omezení

 

 

 

 

 


B. ZDŮVODNĚNÍ KANDIDATURY

Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž plnění musí být popsáno,jsou mimo jiné:
Statek je
a) dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci a
b) je součástí nehmotného kulturního dědictví tak, jak je definováno v bodě 2 tohoto Metodického pokynu a
c) je vysoce autentický a
d) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které statek nese, a to zejména z pohledu historie, etnologie, kulturní antropologie aj. sociálních věd apod.
nebo
e) je vysoce reprezentativní vzhledem k podobným statkům v regionu, nebo v celém státě, pokud jsou podobné statky rozšířeny po celém jeho území.
Dále statek:
f) je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, zejména z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity;
g) je navržen k zápisu na Seznam na základě účasti společenství nebo jiných skupin, popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich svobodným, předběžným a poučeným souhlasem.

Maximálně 1000 slov


C. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Statek k zápisu do Seznamu navrhl:
Jméno či název navrhovatele a datum předložení návrhu:
Podpis:
Datum doručení návrhu na Ministerstvo kultury:
Číslo jednací:
Pořadové číslo návrhu:
Nominaci posoudil z odborného hlediska:
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku:
Doporučení posuzovatele:
Podpis:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k zápisu statku do Seznamu:
Doporučení Národní rady:
Datum a podpis předsedy:
Souhlas ministra kultury se zápisem:
Datum souhlasu ministra kultury se zápisem statku do Seznamu:
Číslo jednací:
Podpis ministra kultury:

Souhlasem ministra kultury je návrhový list považován za list evidenční.

Datum zápisu statku do Seznamu:
Pořadové číslo statku v Seznamu:


D. REDOKUMENTACE STATKU

Údaje o periodické redokumentaci statku:

Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:

Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:


Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s označením statku za ohrožený:
Datum posledního šetření (redokumentace) statku:
Nález:
Návrh nápravných opatření a datum nejbližší kontroly statku:
Stanovisko rady k označení statku jako ohroženého:
Datum a podpis předsedy:
Datum označení statku v Seznamu jako ohroženého:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s výmazem označení statku za ohrožený:
Datum posledního šetření (redokumentace) statku:
Nález:
Stanovisko Národní rady k výmazu označení statku za ohrožený:
Návrh dalších nápravných opatření, bude-li jich třeba:
Datum a podpis předsedy
Datum výmazu označení statku v Seznamu jako ohroženého:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k označení statku za zaniklý:
Datum posledního šetření:
Nález:
Doporučení Národní rady:
Datum a podpis předsedy:
Souhlas ministra kultury s označením statku za zaniklý:
Datum:
Podpis ministra kultury:
Datum označení statku za zaniklý:

 

E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU, ZMĚNA DRŽITELE PRÁV K UŽITÍ STATKU

Změna nositele statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku s periodickou redokumentací:
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury.
Datum a podpis:

Nový držitel práv k užití statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nového držitele práv k užití statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o držiteli práv k užití statku, je-li jím fyzická osoba:
Držitel práv k užití statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas nového držitele práv k užití statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:
Držitel práv k užití statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:

F. PŘÍLOHY K ČÁSTI A, B a D

Příloha č. 1 - dokumentace statku: podrobný popis, audiovizuální dokumentace, apod. včetně udělení souhlasu se zveřejněním takovýchto textových nebo audiovizuálních materiálů (prohlášení o vlastnictví licence).
Bez omezení rozsahu

Příloha č. 2 - mapa, do níž je zakresleno místo či oblast, kde se statek vyskytuje.
Bez omezení rozsahu

 

 

 

Příloha č. 2
Postup předkládání a projednávání návrhů - termíny
odpovědná instituce (orgán, fyzická osoba ...) charakteristika úkolu Termín
Navrhovatel Předložit návrh na zápis statku do Seznamu Do posledního pracovního dne měsíce února příslušného kalendářního roku
Ministerstvo kultury vyzvat případně předkladatele k neodkladnému doplnění žádosti; shromáždění návrhů, jejich formální kontrola a předání NÚLK ke zpracování; Do 20. března příslušného kalendářního roku
NÚLK Věcně posoudit návrhy, případně zabezpečit posouzení u jiné odborné instituce, je-li NÚLK navrhovatelem; možnost vyzvat předkladatele k doplnění návrhu; Do 20. dubna příslušného kalendářního roku
Navrhovatel Odpovědět na případné vyzvání NÚLK k doplnění návrhu, pokud NÚLK zjistí, že návrh neobsahuje některé důležité informace Do 30. května příslušného kalendářního roku
Ministerstvo kultury Svolat jednání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu Do 30. června příslušného kalendářního roku
Národní rada pro tradiční lidovou kulturu Doporučit posuzovatele návrhů Do 30. června příslušného kalendářního roku
Ministerstvo kultury Zajistit zadání návrhů posuzovatelům k posouzení, převzít od nich posudky a dát je k dispozici členům Národní rady pro další zasedání Do 15. října příslušného kalendářního roku
Navrhovatel Informovat ministerstvo kultury o důležitých změnách, které nastanou po předložení návrhu před jeho konečných posouzením Do 15. října příslušného kalendářního roku
Ministerstvo kultury Svolat zasedání Národní rady ke zhodnocení návrhů s přihlédnutím k hodnotitelským posudkům Do 31. října příslušného kalendářního roku
Národní rada pro tradiční lidovou kulturu Posoudit a doporučit ministrovi statky k zápisu do Seznamu Do 31. října příslušného kalendářního roku
Ministr kultury Akceptovat/neakceptovat doporučení Národní rady k zápisu do Seznamu Do 31. prosince příslušného kalendářního roku

 


Příloha č. 3

Seznam regionálních pracovišť pověřených krajskými úřady péčí o tradiční lidovou kulturu v krajích na základě usnesení vlády č. 561/2003 Sb., ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturou v ČR


Praha:
Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 1, 110 01 Praha 1

Středočeský kraj:
Regionální muzeum v Kolíně, Brendlova ul. 35, 280 02 Kolín

Jihočeský kraj:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
Plzeňský kraj
Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1, 339 01 Klatovy
Karlovarský kraj
Krajské muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

Ústecký kraj
Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké nám. 14, 415 01 Teplice

Liberecký kraj
Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, 511 01 Turnov

Královéhradecký kraj
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř., 500 01 Hradec Králové

Pardubický kraj
Soubor lidových staveb Vysočina v Hlinsku, Příčná 350, 539 01 Hlinsko
Kraj Vysočina
Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč

Jihomoravský kraj
Muzeum Kyjov, Palackého 70, Kyjov

Zlínský kraj
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

Olomoucký kraj
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc

Moravskoslezský kraj
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 115/15, 737 01 Český Těšín
Muzeum Novojičínska, 28. října 12/51, 741 11 Nový Jičín


Č.j. 3161/2009 - ORNK ze dne 18. března 2009
S odvoláním na příkaz ministra č. 41 ze dne 22. prosince 2008 a na Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví
Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury
vydává metodický pokyn pro vedení
„Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky"

- celý text ke stažení zde


Obsah:

1. Obecný úvod
2. Vymezení pojmů a použitých zkratek
3. Úloha Ministerstva kultury
4. Úloha Národní rady pro tradiční lidovou kulturu
5. Úloha Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
6. Úloha posuzovatelů
7. Náležitosti návrhu na zápis statku do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
8. Závazné termíny pro předkládání a postup projednávání návrhů
9. Zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
10. Podpora projektů na prezentaci a zachování statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
11. Periodická redokumentace
12. Označení statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky za ohrožený
13. Označení statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky za zaniklý
14. Přechodná opatření

 

 


Přílohy:

1. Návrhový a evidenční list
2. Postup předkládání a projednávání návrhů (tabulka)
3. Seznam regionálních pracovišť pověřených krajskými úřady péčí o tradiční lidovou kulturu v krajích na základě usnesení vlády č. 561/2003 Sb., ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR

 

 


1. Obecný úvod
„Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky" (dále jen „Seznam") byl zřízen příkazem ministra č. 41/2008 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a k implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, které se Česká republika stane dne 18. května 2009 smluvní stranou. Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky.

Cílem tohoto metodického pokynu je upravit procesy při navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční a lidové kultury do Seznamu, stanovit úlohu Ministerstva kultury, Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, Národního ústavu lidové kultury se sídlem ve Strážnici v těchto procesech. Tímto pokynem se dále vymezují použité pojmy, úloha posuzovatelů návrhů na zápis, náležitosti předkládaných návrhů, závazné termíny pro předkládání a postup projednávání návrhů, hodnocení návrhů Národní radou pro tradiční lidovou kulturu, schválení výsledků ministrem kultury, oznámení výsledků předkladateli a nositeli nemateriálního statku tradiční a lidové kultury navrženého k zápisu, zápis do Seznamu, práva a povinnosti nositelů, způsob vedení Seznamu. Metodický pokyn dále upravuje provádění periodické redokumentace, způsob označování do Seznamu zapsaných nemateriálních statků tradiční a lidové kultury za ohrožené a za zaniklé.
Přílohy metodickému pokynu tvoří:
- vzor návrhového a evidenčního listu, který slouží pro předkládání návrhů a zároveň je i základem dokumentace nemateriálního statku tradiční a lidové kultury zapsaného do Seznamu (příloha č. 1);
- tabulka s přehledem termínů k projednávání návrhů (příloha č. 2).

2. Vymezení pojmů a použitých zkratek
Pro účely tohoto pokynu a účely vedení Seznamu:
a) Nemateriálním statkem (souborem nemateriálních statků) tradiční a lidové kultury (dále jen „statek") se ve shodě se shora uvedenou mezinárodní Úmluvou rozumí zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Toto nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je znakem jejich identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.
Takto vymezené nemateriální kulturní dědictví se projevuje mimo jiné v těchto oblastech:
- ústní tradice a vyjádření;
- interpretační umění;
- společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události;
- vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru;
- dovednosti spojené s tradičními řemesly.
Pro účely tohoto metodického pokynu se bere v úvahu pouze nemateriální kulturní dědictví slučitelné s právními normami týkajícími se lidských práv, jakož i se zásadami vzájemné úcty mezi společenstvími, skupinami i jednotlivci a trvale udržitelného rozvoje.

b) Nositelem statku se rozumí jednotlivec nebo společenství, které uchovává, přetváří a předává statek dalším generacím;
c) Navrhovatelem se rozumí tyto právnické osoby:
- Ministerstvo kultury;
- jiné ústřední orgány státní správy;
- Národní ústav lidové kultury se sídlem ve Strážnici a další příspěvkové organizace Ministerstva kultury;
- územně samosprávné celky (obce, kraje);
- regionální pracoviště pověřená krajskými úřady péčí o tradiční lidovou kulturu v krajích na základě usnesení vlády č. 561/2003 Sb., ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR, a to podle místa výskytu statku;
- vědecko-výzkumné instituce;
- vysoké školy, řádně akreditované v ČR;
- občanská sdružení prostřednictvím regionálních pracovišť, a to podle místa výskytu statku.

d) u opakujících se názvů se užívají zkrácené názvy nebo zkratky, a to takto:
- Seznam - pro Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky;
- Statek - pro nemateriální statek (soubor nemateriálních statků) tradiční a lidové kultury
- Ministerstvo - pro Ministerstvo kultury;
- ORNK MK - pro odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury;
- NÚLK - pro Národní ústav lidové kultury se sídlem ve Strážnici;
- Národní rada - pro Národní radu pro tradiční lidovou kulturu;
- Regionální pracoviště - pro regionální pracoviště pověřené příslušným krajským úřadem péčí o tradiční lidovou kulturu v kraji na základě usnesení vlády č. 571/2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturou v ČR;
- Regionální seznam - pro regionální seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury v krajích;
- Úmluva - pro Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví.

3. Úloha Ministerstva kultury
ORNK MK je příjemcem návrhů na zápis statků do Seznamu, připravuje návrhy pro projednání Národní radou, zadává odborné posudky posuzovatelům určeným Národní radou, shromažďuje tyto posudky pro další jednání Národní rady, vede agendu spojenou s návrhy a zápisy statků do Seznamu, případně s označením statků za ohrožené či zaniklé v tomto Seznamu, předává potřebné podklady NÚLK, případně sám zpracovává návrhy na zápis do Seznamu.

4. Úloha Národní rady pro tradiční lidovou kulturu
Národní rada, založená na základě Usnesení vlády ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice a příkazu ministra č. 39/2004, posuzuje návrhy na zápis, navrhuje posuzovatele pro zpracování nezávislých posudků, dává doporučení ministru kultury k udělení souhlasu se zápisem statku do Seznamu nebo k označení zapsaného statku za zaniklý, posuzuje stav statku a na jeho základě se vyjadřuje k záchovným opatřením, případně dává doporučení k označení statku za ohrožený.

5. Úloha Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
Správou Seznamu je pověřen NÚLK. NÚLK vykonává zejména činnosti správce dat Seznamu, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě, posuzuje předložené návrhy z hlediska jejich věcné správnosti, zpravidla 1x za 7 let zajišťuje periodickou redokumentaci statků zapsaných do Seznamu a informuje MK o jejích výsledcích, dle potřeby navrhuje záchovná opatření, případně sám zpracovává návrhy na zapsání statků do Seznamu. V případě, že je NÚLK sám předkladatelem návrhu, zajišťuje posouzení věcné správnosti a úplnosti u jiné odborné instituce.
NÚLK zaregistruje název Seznamu u Úřadu průmyslového vlastnictví.

6. Úloha posuzovatelů
Posuzovatelé návrhů jsou nezávislí experti, zpravidla etnografové a historici, které navrhuje Národní rada k účelu odborného posouzení návrhů statků na zápis do Seznamu. Zpracovávají písemné posudky, které slouží jako podklad pro jednání Národní rady, ze kterého vzejdou doporučení ministru kultury na zápis statků do Seznamu.
Každý posudek obsahuje jednoznačné vyhodnocení
(a) zda statek splňuje definici uvedenou v bodě 2,
(b) zda a jak jsou splněny podmínky uvedené v bodě 7 tohoto pokynu,
(c) jaká je prognóza zachování statku do budoucnosti a případně identifikaci zdrojů jeho ohrožení, jsou-li předvídatelné,
(d) zda opatření navrhovaná pro zachování statku jsou reálná a dostatečná.

Součástí posudku musí být vždy také návrh výroku, jehož obsahem je, zda Národní rada:
• doporučuje ministrovi kultury zápis do Seznamu
• nedoporučuje ministrovi kultury zápis do Seznamu
• vrací návrh k doplnění faktografických údajů a po doplnění ho již sama vyhodnotí bez dalšího expertního posouzení
• vrací návrh k zásadnímu přepracování a novému expertnímu posouzení.

7. Náležitosti návrhu na zápis statku do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Návrh na zápis statku do Seznamu musí být vyhotoven dle vzoru návrhového a evidenčního listu uvedeného v příloze 1 tohoto metodického pokynu.
Po podání návrhu je navrhovatel povinen neprodleně písemně informovat MK o případné změně údajů uvedených v návrhu, které mohou mít vliv na jeho posouzení, a to kdykoli v průběhu příslušného kalendářního roku, nejpozději však do 15. října příslušného kalendářního roku.
Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž plnění musí být popsáno v návrhu, jsou následující:
Statek
a) je dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci,
b) je součástí nehmotného kulturního dědictví tak, jak je definováno v bodě 2 tohoto Metodického pokynu,
c) je vysoce autentický,
d) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které nese, a to zejména z pohledu historie, etnologie, kulturní antropologie aj. sociálních věd apod.
nebo
e) je vysoce reprezentativní vzhledem k podobným statkům v regionu, nebo v České republice, pokud jsou podobné statky rozšířeny po celém jejím území.
Dále statek:
f) je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, zejména z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity;
g) je navržen k zápisu do Seznamu na základě účasti společenství nebo jiných skupin, popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich svobodným a poučeným souhlasem.

8. Závazné termíny pro předkládání a postup projednávání návrhů
Návrhy na zápis statku do Seznamu zasílá navrhovatel v listinné i elektronické podobě doporučeně MK nebo je osobně předá podatelně MK, a to nejpozději do posledního pracovního dne měsíce února příslušného kalendářního roku. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podání, nikoli datum doručení.
Ministerstvo kultury shromáždí návrhy, zkontroluje jejich formální náležitosti, případně vyzve navrhovatele k neodkladnému doplnění návrhu, a nejpozději do 20. března je předá NÚLK k dalšímu zpracování.
NÚLK posoudí z hlediska věcné správnosti jednotlivé návrhy, nebo si vyžádá toto posouzení u jiné instituce, která má prokazatelné kompetence v oblasti nehmotného kulturního dědictví, a to do 20. dubna. Zjistí-li NÚLK, že je třeba některou žádost ještě doplnit, vyzve navrhovatele k doplnění návrhu s tím, že tento může tak učinit nejpozději do 30. května.
MK svolá zasedání Národní rady v termínu nejpozději do 30. června. Na tomto zasedání se Národní rada seznámí s návrhy a navrhne posuzovatele pro externí odborné posouzení jednotlivých návrhů. Vyhotovení posudků zadá tajemník Národní rady a zajistí jejich předání Národní radě pro další zasedání, které se uskuteční nejpozději do 31. října.
Národní rada vyhodnotí návrhy s přihlédnutím k odborným posudkům a případně doporučí ministrovi kultury statky k zápisu do Seznamu.
Ministr kultury písemný souhlas se zápisem vyznačí ve spise, a to nejpozději do 31. prosince.
MK zašle neprodleně oznámení o zápisu statku do Seznamu nositeli statku, navrhovateli, příslušnému krajskému úřadu, NÚLK a příslušnému regionálnímu pracovišti.
V případě, že návrh na zapsání statku do Seznamu nebude doporučen, nelze opakovaně takový návrh předložit. Tento návrh bude se všemi přílohami archivován v NÚLK.
Blíže viz příloha č. 2 tohoto metodického pokynu.

9. Zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Na základě písemného souhlasu ministra kultury se zápisem statku do Seznamu se návrhový list stává listem evidenčním a NÚLK zapíše statek do Seznamu.

10. Podpora projektů na prezentaci a zachování statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Nositel statku zapsaného do Seznamu je povinen informovat MK o změnách údajů, uvedených v evidenčním listě, a zpravidla 1x za 7 let umožnit NÚLK provést periodickou redokumentaci.
Nositeli statku zapsaného do Seznamu mohou být poskytnuty v rámci výběrových dotačních řízení MK finanční prostředky na podporu projektů na prezentaci a zachování statků zapsaných do Seznamu. Prioritu mají projekty zaměřené na zachování ohrožených statků.

11. Periodická redokumentace
NÚLK je povinen provést u každého statku zapsaného do Seznamu v periodě zpravidla 7 let od zápisu redokumentaci, která povede ke spolehlivému zjištění aktuálního stavu. O svých nálezech informuje MK a Národní radu a vyznačuje je v návrhovém a evidenčním listu.


12. Označení statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky za ohrožený
Zjistí-li NÚLK na základě vlastního posouzení nebo oznámení třetí osobou, že je statek zapsaný do Seznamu ohrožen, oznámí to NÚLK Ministerstvu kultury a Národní radě. Národní rada na svém zasedání uváží a doporučí opatření k nápravě tohoto stavu, případně navrhne vyznačit ohrožení do Seznamu. Tuto skutečnost vyznačí NÚLK bez zbytečného odkladu do Seznamu. V případě stavu ohrožení statku zapsaného do Seznamu, přihlédne MK k této skutečnosti ve výběrových dotačních řízeních.
V případě, že nápravná opatření se ukáží jako účinná, Národní rada po odborném posouzení doporučí označení statku za ohrožený zrušit.
Za statek v ohrožení se považuje takový:
a) jehož nositel nemá následovníky a/nebo
b) který je užíván pouze a ryze pro komerční účely související zejména s turistickým ruchem, a je tím deformován ve své původní funkci i obsahu a/nebo
c) jehož autenticita je ohrožena silným nánosem cizorodých prvků a/nebo
d) přestal být reprezentativní vzhledem k podobným statkům nebo ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku.
Je-li statek zapsaný do Seznamu označen za ohrožený, provádí se periodická redokumentace jednou za 3 roky.

13. Označení statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky za zaniklý
V případě, že statek zapsaný do Seznamu je označen za ohrožený a nápravná opatření se ukáží jako neúčinná a statek přestane prakticky existovat, doporučí Národní rada ministrovi kultury označit statek za zaniklý. Po písemném souhlasu ministra kultury tuto skutečnost NÚLK vyznačí bez zbytečného odkladu do Seznamu; statek se ze Seznamu nevyřazuje.

14. Přechodná a závěrečná ustanovení
Ustanovení bodu 8 tohoto metodického pokynu se nevztahují na zápis slováckého verbuňku do tohoto Seznamu vzhledem k tomu, že je již zapsán do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva zřízeného úmluvou a záměr byl projednán Národní radou dne 1. dubna 2005. Slovácký verbuňk bude po vyslovení souhlasu ministra kultury se zápisem zapsán do Seznamu.
Ustanovení bodu 8 tohoto metodického pokynu se nevztahují za zápis vesnických masopustních obchůzek a masopustních masek na Hlinecku a na zápis jízd králů na Slovácku. Oba návrhy byly souhlasně projednány Národní radou, a to 29. března 2006 a 11.června 2008. Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a jízdy králů na Slovácku budou po vyslovení souhlasu ministra kultury se zápisem zapsány do Seznamu.
Seznam se bude po dobu 5 let od účinnosti tohoto příkazu sestavovat bez povinnosti, že navrhovaný statek musí být v době podání návrhu zapsaný do regionálního seznamu. Existuje-li regionální seznam, platí pravidlo, že všechny položky zapsané do Seznamu se automaticky zapisují do regionálního seznamu podle místa výskytu statku; v případě, že se statek nachází na území více krajů, zapíše se do regionálních seznamů všech těchto krajů.
Nebude-li v budoucnu upraveno jinak, po uplynutí této 5leté lhůty bude pro zápis statku do Seznamu podmínkou jeho zápis do regionálního seznamu.
Tento metodický pokyn může sloužit jako vzor pro tvorbu metodiky k regionálním seznamům nemateriálních statků tradiční a lidové kultury v krajích.

PhDr. Zuzana M a l c o v á , v.r.
ředitelka odboru regionální a národnostní kultury MK

Příloha č. 1
Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu
do Seznamu nemateriálních statků
tradiční a lidové kultury České republiky


A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU

1. Název statku tradiční a lidové kultury
navrhovaného k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky (dále jen Seznam):
Maximálně 200 znaků


2. Periodicita projevu statku:
Maximálně 250 slov


3. Stručný popis statku:
Maximálně 500 slov


4. Zeměpisná lokalizace výskytu statku:
Maximálně 250 slov


5. Identifikace nositele statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nositele statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
6. Souhlas nositele/nositelů statku s periodickou redokumentací:
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury.
Datum a podpis:
7. Autor statku, je-li znám:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas autora statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi statku:
Autor statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
8. Souhlas autora statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:
Autor statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:
9. Držitel práv k užití statku, existují-li tato práva:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas držitele práv k užití statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o držiteli práv k užití statku, je-li jím fyzická osoba:
Držitel práv k užití statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
10. Souhlas držitele práv k užití statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:
Držitel práv k užití statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:
11. Časové zařazení statku:
Maximálně 250 slov


12. Taxonomické zařazení statku:
Maximálně 500 slov


13. Objektivní faktory ohrožující statek, pokud existují:
Maximálně 500 slov


14. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku statku, existují-li tato rizika:
Maximálně 1000 slov


15. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, který není přímou přílohou tohoto listu:
Bez omezení

 

 

 

 

 


B. ZDŮVODNĚNÍ KANDIDATURY

Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž plnění musí být popsáno,jsou mimo jiné:
Statek je
a) dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci a
b) je součástí nehmotného kulturního dědictví tak, jak je definováno v bodě 2 tohoto Metodického pokynu a
c) je vysoce autentický a
d) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které statek nese, a to zejména z pohledu historie, etnologie, kulturní antropologie aj. sociálních věd apod.
nebo
e) je vysoce reprezentativní vzhledem k podobným statkům v regionu, nebo v celém státě, pokud jsou podobné statky rozšířeny po celém jeho území.
Dále statek:
f) je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, zejména z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity;
g) je navržen k zápisu na Seznam na základě účasti společenství nebo jiných skupin, popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich svobodným, předběžným a poučeným souhlasem.

Maximálně 1000 slov


C. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Statek k zápisu do Seznamu navrhl:
Jméno či název navrhovatele a datum předložení návrhu:
Podpis:
Datum doručení návrhu na Ministerstvo kultury:
Číslo jednací:
Pořadové číslo návrhu:
Nominaci posoudil z odborného hlediska:
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku:
Doporučení posuzovatele:
Podpis:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k zápisu statku do Seznamu:
Doporučení Národní rady:
Datum a podpis předsedy:
Souhlas ministra kultury se zápisem:
Datum souhlasu ministra kultury se zápisem statku do Seznamu:
Číslo jednací:
Podpis ministra kultury:

Souhlasem ministra kultury je návrhový list považován za list evidenční.

Datum zápisu statku do Seznamu:
Pořadové číslo statku v Seznamu:


D. REDOKUMENTACE STATKU

Údaje o periodické redokumentaci statku:

Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:

Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:


Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s označením statku za ohrožený:
Datum posledního šetření (redokumentace) statku:
Nález:
Návrh nápravných opatření a datum nejbližší kontroly statku:
Stanovisko rady k označení statku jako ohroženého:
Datum a podpis předsedy:
Datum označení statku v Seznamu jako ohroženého:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s výmazem označení statku za ohrožený:
Datum posledního šetření (redokumentace) statku:
Nález:
Stanovisko Národní rady k výmazu označení statku za ohrožený:
Návrh dalších nápravných opatření, bude-li jich třeba:
Datum a podpis předsedy
Datum výmazu označení statku v Seznamu jako ohroženého:
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k označení statku za zaniklý:
Datum posledního šetření:
Nález:
Doporučení Národní rady:
Datum a podpis předsedy:
Souhlas ministra kultury s označením statku za zaniklý:
Datum:
Podpis ministra kultury:
Datum označení statku za zaniklý:

 

E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU, ZMĚNA DRŽITELE PRÁV K UŽITÍ STATKU

Změna nositele statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku s periodickou redokumentací:
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury.
Datum a podpis:

Nový držitel práv k užití statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nového držitele práv k užití statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o držiteli práv k užití statku, je-li jím fyzická osoba:
Držitel práv k užití statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas nového držitele práv k užití statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:
Držitel práv k užití statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:

F. PŘÍLOHY K ČÁSTI A, B a D

Příloha č. 1 - dokumentace statku: podrobný popis, audiovizuální dokumentace, apod. včetně udělení souhlasu se zveřejněním takovýchto textových nebo audiovizuálních materiálů (prohlášení o vlastnictví licence).
Bez omezení rozsahu

Příloha č. 2 - mapa, do níž je zakresleno místo či oblast, kde se statek vyskytuje.
Bez omezení rozsahu

 

 

 

Příloha č. 2
Postup předkládání a projednávání návrhů - termíny
odpovědná instituce (orgán, fyzická osoba ...) charakteristika úkolu Termín
Navrhovatel Předložit návrh na zápis statku do Seznamu Do posledního pracovního dne měsíce února příslušného kalendářního roku
Ministerstvo kultury vyzvat případně předkladatele k neodkladnému doplnění žádosti; shromáždění návrhů, jejich formální kontrola a předání NÚLK ke zpracování; Do 20. března příslušného kalendářního roku
NÚLK Věcně posoudit návrhy, případně zabezpečit posouzení u jiné odborné instituce, je-li NÚLK navrhovatelem; možnost vyzvat předkladatele k doplnění návrhu; Do 20. dubna příslušného kalendářního roku
Navrhovatel Odpovědět na případné vyzvání NÚLK k doplnění návrhu, pokud NÚLK zjistí, že návrh neobsahuje některé důležité informace Do 30. května příslušného kalendářního roku
Ministerstvo kultury Svolat jednání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu Do 30. června příslušného kalendářního roku
Národní rada pro tradiční lidovou kulturu Doporučit posuzovatele návrhů Do 30. června příslušného kalendářního roku
Ministerstvo kultury Zajistit zadání návrhů posuzovatelům k posouzení, převzít od nich posudky a dát je k dispozici členům Národní rady pro další zasedání Do 15. října příslušného kalendářního roku
Navrhovatel Informovat ministerstvo kultury o důležitých změnách, které nastanou po předložení návrhu před jeho konečných posouzením Do 15. října příslušného kalendářního roku
Ministerstvo kultury Svolat zasedání Národní rady ke zhodnocení návrhů s přihlédnutím k hodnotitelským posudkům Do 31. října příslušného kalendářního roku
Národní rada pro tradiční lidovou kulturu Posoudit a doporučit ministrovi statky k zápisu do Seznamu Do 31. října příslušného kalendářního roku
Ministr kultury Akceptovat/neakceptovat doporučení Národní rady k zápisu do Seznamu Do 31. prosince příslušného kalendářního roku

 


Příloha č. 3

Seznam regionálních pracovišť pověřených krajskými úřady péčí o tradiční lidovou kulturu v krajích na základě usnesení vlády č. 561/2003 Sb., ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturou v ČR


Praha:
Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 1, 110 01 Praha 1

Středočeský kraj:
Regionální muzeum v Kolíně, Brendlova ul. 35, 280 02 Kolín

Jihočeský kraj:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
Plzeňský kraj
Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1, 339 01 Klatovy
Karlovarský kraj
Krajské muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

Ústecký kraj
Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké nám. 14, 415 01 Teplice

Liberecký kraj
Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, 511 01 Turnov

Královéhradecký kraj
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř., 500 01 Hradec Králové

Pardubický kraj
Soubor lidových staveb Vysočina v Hlinsku, Příčná 350, 539 01 Hlinsko
Kraj Vysočina
Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč

Jihomoravský kraj
Muzeum Kyjov, Palackého 70, Kyjov

Zlínský kraj
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

Olomoucký kraj
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc

Moravskoslezský kraj
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 115/15, 737 01 Český Těšín
Muzeum Novojičínska, 28. října 12/51, 741 11 Nový Jičín



Zpět
Vaříme v Muzeu! "Jezte dýně, nejen o halloweeně!"
Vaříme v muzeu! "Omáčky a knedlíky, pro všechny je…
Vaříme v muzeu! "Po mazanci a jidáši, na Velkú noc…