Dnes je pátek 24. května 2024, svátek má Jana Český jazyk

Národní rada pro tradiční lidovou kulturu


Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice schválené usnesením vlády ze dne 11. června 2003 č. 571, zřídil ministr kultury příkazem č. 39/2004 Národní radu pro tradiční lidovou kulturu a vydal její statut.


Členové Národní rady pro tradiční lidovou kulturu (poradní orgán) v roce 2016

 

 

Mgr. Jan B l a h ů š e k, Ph.D. - 1. místopředseda rady
etnograf

Ing. Martin Č e r ň a n s k ý, Ph.D.                       
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Mgr. Daniel  D r á p a l a,  Ph.D. - předseda rady
Ústav evropské etnologie FF MU, Brno

Mgr. Michaela F i a l o v á
Česká televize


PhDr. Romana H a b a r t o v á                     

Krajský úřad Zlínského kraje, ved. odb. kultury

Miluše H l a v i n k o v á                                
Sdružení lidových řemeslníků a výrobců ČR

PhDr. Vladimíra  J a k o u b ě o v á   - místopředsedkyně rady
Muzeum Českého ráje Turnov, ředitelka

PhDr. Petr  J a n e č e k                                 
FF UK – Ústav etnologie

PhDr. Jan  K r i s t                                         
Národní ústav lidové kultury, ředitel

PhDr. Jiřina  L a n g h a m m e r o v á           

Mgr. Lenka  L á z ň o v s k á                         
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, ředitelka

Mgr. Dita L i m o v á                          
vedoucí odd. UNESCO a mzn. spolupráce, odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury

PhDr. Marcela M a c k o v á
etnografka, Jihočeské muzeum

 

PhDr. Zuzana M a l c o v á
Ministerstvo kultury, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury

 

Mgr. Jitka N o v o t n á
Český rozhlas


Doc. PhDr. Lydia  P e t r á ň o v á , CSc.    
Akademie věd ČR, místopředsedkyně 
Etnologický ústav AV ČR, zástupkyně ředitele

Mgr. Eva  T o m á š o v á                              
etnografka, Muzeum Vysočiny v Třebíči
 

Tajemnice:

Mgr. Věra  S k o p o v á  
Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury


Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz