Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Instituce zabývající se lidovou kulturou

Instituce, organizace a spolky(4)
Národní ústav lidové kultury

Národní ústav lidové kultury je od 1. 1. 1991 přímo řízen Ministerstvem kultury ČR, které jej zřídilo jako svou specializovanou odbornou instituci.
Je příspěvkovou organizací MK ČR a vykonává svou činnost v rozsahu vymezeném Zřizovací listinou na celém území České republiky.

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury je podle zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů v platném znění ministerstvem, do jehož kompetence náleží mj. hmotné kulturní dědictví, ať již má povahu movitého či nemovitého památkového fondu či sbírek muzeí a galerií, autorská práva a práva jim příbuzná, oblast umění, tedy i umění lidové, a tzv.kulturně výchovná činnost, kam náleží mj. též péče o uchovávání, prezentaci a osvojování nehmotné tradiční lidové kultury. Podle téhož zákona ministerstvo též odpovídá v rámci své působnosti za plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezivládních organizacích.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. V návaznosti na jeho stávající zaměření a výsledky činnosti v oboru národopis je instituce pověřena vykonáváním funkce "Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje".

Ústav evropské etnologie

Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je jediné pedagogické a odborné pracoviště v České republice, jenž se systematicky věnuje studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v rámci historických a metodologických směrů uplatňovaných v Evropě. Původně vznikl jako Seminář pro etnografii a etnologii. Za šedesát let své existence prošel řadou menších reorganizací a jeho odborná orientace se  postupem času  transformovala od národopisné slavistiky po etnologickou evropeistiku. V současnosti se Ústav evropské etnologie věnuje  výzkumným projektům, jež  jsou zaměřeny na prohloubení poznatků o materiálové základně oboru ve směru kulturně-historickém a kulturně antropologickém a na postižení vývojových tendencí dnešní kultury.

Etnologický ústav AV ČR

 Etnologický ústav je odborným pracovištěm Akademie věd České republiky. Předmětem jeho odborné činnosti  je základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti etnologie, oboru hudební historie a v oborově souvisejících disciplínách. Odborné veřejnosti poskytuje informační služby, metodologickou pomoc při výzkumech a připravuje vědecké expertizy atd. Mimo to vydává různé odborné publikace, časopisy a pořádá vědecké semináře a konference. V neposlední řadě úzce spolupracuje s vysokými školami a podílí se tak na jejich přednáškové činnosti. Ústav je tvořen třemi pracovišti v Praze a v Brně.

Zámecký areál ve Ctěnicích
Tento areál spravuje od srpna roku 2012 Muzeum hl. m. Prahy. Pořádají se zde různě zaměřené výstavy, hlavním naplněním expozic bude od května 2013 stálá expozice pražských cechů a také řemesel. Ctěnice mají za úkol prezentovat tradiční lidovou kulturu na území Prahy. Připravuje se zde mnoho akcí, které tuto úlohu věrně naplňují, např. Dožínky, dílny tradičních lidových řemeslníků o adventním období, trhy, Masopustní období s tradiční koledou a průvodem masek, veselicí a tancem. O Velikonocích se pořádají dílny pro děti, nebo koncert souboru Chorea Bohemica – představí velikonoční pašije atd.

Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz