Dnes je úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr Český jazyk

Heslář


Heslář
 
Mechanické třídění jevů tradiční lidové kultury a současných projevů z ní vycházejících, které se obvykle řadí do tří kategorií - materiální - duchovní – sociální, nahrazujeme rozdělením této oblasti kultury na duchovní (nemateriální) a materiální. (Jeřábek 2000).
 
A. Nemateriální kultura
 
Nemateriální kultura je tedy souhrnem složek, které uspokojují duchovní (nemateriální) potřeby člověka: vedle folkloru sem řadíme zvyky, obřady, oblast tzv. lidové religiozity, kam spadají vědomosti a představy o člověku, přírodě a vesmíru, o nadpřirozených silách, magie, věštby, pranostiky; léčení a hygienu. V širším pojetí zahrnujeme pod pojem duchovní kultury také kulturu sociální, tzn. problematiku rozličných společenství, rodinných a příbuzenských vztahů, sociálních vazeb v určité komunitě nebo skupině. Jednotlivá badatelská pole (výzkumné oblasti) nebyla v dějinách, vývoji oboru rovnocenně zpracovávána, jako předmět výzkumu se konstituovala v nestejných obdobích, a proto se od sebe liší i jejich uchopení, propracování a proporcionálnost. Lze jen ztěží dosáhnout významového sjednocení jednotlivých oblastí a podoblastí, nadto když kultura člověka je živý organismus, který se neustále proměňuje. Všemi oddíly klasifikace, které si v  této části kultury vytyčujeme, prostupuje synkretičnost a jejich vzájemná propojenost (např. obřadní píseň můžeme zkoumat jednou jako folklorní projev, jindy může význam nabývat její sociální funkce v daném společenství apod.).
Nemateriální kultura se vyznačuje dlouhodobou setrvačností, vrstvením různých prvků, kontaminací a prolínáním, proměnami funkcí. Obsahuje také četná regionální a etnická specifika. Při jejím třídění vycházíme jak ze zaužívané klasifikace běžné v klasickém národopise, tak z akceptování nových jevů, kterými se zabývá soudobé bádání.
 
Pro systematizaci a další zpracování jednotlivých témat jsme zvolili toto členění:

 

1. Folklor
2. Lidová religiozita
3. Obyčejová tradice

Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz